Mibeko tuku zomi na mibale pona komibatela pe kobatela basusu na bokono ya COVID-19

Mibeko tuku zomi na mibale pona komibatela pe kobatela basusu na bokono ya COVID-19

Ezalaki mokolo Mwa lobi dimanche nde ministre mokambi ya ba panzi Sango elongo na ministre ya maye matali bokolongono pe na tata mokonzi ya engumba Kinshasa ba Pesa ki zebi na maye masengeli kosalama pona komibatela na bokono ya covid-191.molato ya elamba to eteni (cache nez)malamu bisika nyoso wapi epayi bato bazali ebele neti lokola na etonga, esika mosala, na Wenze pe bisika nyoso oyo bato bazali ebele,kasi esengeli ezala oyo eko bimisa mopepe elatema na elongi pe evanda malamu na zolo pote bokono ena ezwa ba ndeko misusu te.

2.bobakisi bokasi na maye matali bolandisi pe botosi ya mibeko,na lisusu kokangama bisika lyoko etuluku ya batu te,bolandeli ya botosi na baye bako Koto pe kobima okati ya mboka ,kolendisa lisusu lolenge ya bolandeli ya mibeko eyi.

3. Baye banso bako wuta libanda ya mboka basengeli kolakisa mokanda ekotalisa te bazali na bo kolongono ya covid-19 te pe ba zwaki Tonga ya likebesi kasi yambo kokota na Congo esengeli koleka na lomeki liyebi Soko covid-19 ezi na nzoto te ya mopaya nyoso ako kota o mabele ya Congo.

4. Pona bayi mboka baye bako pimbwa o pepo na kati ya mboka basengeli kolakisa likasa liye ekotalisa te bajwaki tonga ya likebisi koleka mikolo misatu yambo ba zwa pepo,kasi esengeli kosala ngo na ( inrb) to pe ba l’Hôpitalo miye edjwi ndingisa na ministère ya bokolongono.

5.pona mobembo na pepo okati ya Congo esengeli pe lisusu kolakisa likasa ya bokebisi koleka mikolo misatu pe kolekisa mikolo zomi na mineyi (14 jours)

6. Botosi ya solo ya mobeko botelemi ( couvre- feu) kobanda 23h Kino 04h oyo akotosa te ako djwa likama ,pe bozongi ya botamboli ya polusu na polusu mapinga ekosalema tangu eyi.

7.nakati ya mituka ( bus) bamati banso basengeli kolata biteni ya elamba ya zolo ( cach – nez) na kotosa kovanda mwa musika .

8.nakati ya Wenze to pe bisika batu bazali esengeli komeka koyeba soki nzoto ekomata moto to te pe kosokola maboko tango iso n’a sabuni .

9.makita ya mabala, matanga, to pe milulu ekoki lisusu te koleka to koangisa bato etuluku koleka boyambi na ngo.

10. Bolali o bato etuluku na matanga epekisami pe lisusu mokolo ya bokundi ebembe esengeli te bato bazala koleka tuku zomi na mitano ( 50).

11.misala nyoso ya l’état esengeli baza bokebi ya kosalisa misala na bato ndambo na mokolo,to pe basala ngo musika.

12.biteelo ya likolo ( université) to pe biteelo ya see( école) basengeli etikali polele kasi basengeli kotosa mibeko oyo kasi bingomba esengeli pe bakitisa motuya ya batu na kolandisama na lolenge ya botondi obango.

13.pona bisika ya bomeli masanga to mabina etikali polele kasi bango batosa mobeko liye epesami.

14.esengeli batu banso bandima komekama pona koyeba soki nzoto ekomata moto to te na bisika nyoso kosukosu eko balisama na bokono ya covid-19

15 polusu , mapinga to pe baye banso bokosala mosala na bokoto ya suka mboka basengeli kotosa mobeko oyo.

16. Ba kambi ba engumba nioso basengeli kotosa pe kozwa ba ndingisa oyo ekobalana na botosi ya mobeko liye.

17.sima ya mibeko liye leta asengi na Bana mboka bazwa tonga likebisi bokono bisika nyoso bazwami.

18.moto oyo akotosa te mibeko oyo ba zuzi pe mibeko nakozala sima naye.

juliomutoto

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *